O naší jednotce

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Šošůvka zřizuje obec Šošůvka. Jednotka patří do kategorie JPO V, tzn. že jednotka zabezpečuje výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Vyhlášení poplachu jednotky probíhá pomocí sirény, hovorem a odesláním SMS členům jednotky.

Všichni členové zásahové jednotky musí být odborně proškolení a zdravotně způsobilí k činnosti v jednotce. Proto pořádáme v průběhu roku pravidelné školení jednotky zaměřené na rozšíření odborných znalostí členů a kondiční jízdy strojníků.

Hasiči mají navíc různé kurzy a specializace, např. práce s motorovou a rozbrušovací pilou, velitelský kurz, strojnický kurz, nositel dýchací techniky, základy zdravotnických znalostí nebo technik dobrovolné jednotky. Podle jednotlivých odborností mají pak hasiči různé funkce.

Velitel jednotky: Organizačně řídí celou jednotku a je jmenován zřizovatelem (starostem) se kterým spolupracuje. Při zásazích velí jednotce a rozhoduje o provedení záchranných prací a na
těchto pracích se účastní. Provádí školení členů jednotky.

 

 

 

Zástupce velitele jednotky: V případě nepřítomnosti zastupuje funkci velitele jednotky. Provádí školení a velí při zásazích. Při zásazích velí jednotce a rozhoduje o provedení záchranných prací a na
těchto pracích se účastní. Provádí školení členů jednotky.

 

 

 

Velitel družstva: Velí zasahujícímu družstvu, rozhoduje o provedení záchranných prací a nasazení prostředků. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů jednotky.

 

 

 

Technik: Je pověřen velitelem k plnění některých úkolů v oblasti strojní a chemické služby. Provádí záchranné práce a hasební zásah na rozkaz velitele nebo velitele družstva.

Strojník: Řídí techniku za použití světelného výstražného a zvukového zařízení. Obsluhuje požární čerpadla a další agregáty. Provádí údržbu a drobné opravy techniky. Provádí záchranné práce a hasební zásah na rozkaz velitele nebo velitele družstva.

 

 

 

Hasič: Hasič a po třech letech starší hasič provádí záchranné práce a hasební zásah na rozkaz velitele nebo velitele družstva.