Co je to JPO?

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných prací.

Druhy jednotek požární ochrany:

 1. jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem.
  V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru
 2. jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje,
 3. jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru,
 4. jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.

Každá jednotka má různé nároky na dobu výjezdu od nahlášení, dobu dojezdu na místo a různé nároky na členy z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.

Operační hodnota jednotek požární ochrany

Každá jednotka PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota znamená schopnost jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Patří sem:

 • územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu)

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího     standardního působení, tzv. „hasební obvod“.

 • v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 – 60 km/h dle místních podmínek)

 • doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu

Tato doba je maximálně:

 •     2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání,
 •     10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání,
 •     5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo     pracoviště.

Kategorie jednotek požární ochrany

JPO I

 • jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,
 • poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,
 • v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

JPO II/1

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO II/2

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/1

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/2

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO IV

 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

JPO V

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

JPO VI

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Nezařazené

 • jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech

Operační hodnota jednotek PO dle kategorií

Kategorie jednotky PO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10
Územní působnost [min] 20 10 10 není není není
Počet jednotek PO k roku 2009 238 202 1339 94 5802 256
Druh jednotky PO HZS kraje SDH obce SDH obce HZS podniku SDH obce SDH podniku

 

Vysvětlení kódového označení stanic JPO : 

• Předurčenost JPO I, JPO II na dopravní nehody 
A – jednotka kategorie JPO I, vybavená rychlým zásahovým automobilem (RZA) nebo technickým automobilem (TA-1), zajišťující stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob
B – jednotka kategorie JPO I, vybavená RZA nebo TA-1
C – jednotka kategorie JPO I nebo JPO II, která má ve vybavení cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo dopravního automobilu hydraulické vyprošťovací zařízení
– jednotka kategorie JPO I, vybavená automobilovým jeřábem s nosností 20 a více tun

 • Předurčenost na havárie s nebezpečnými látkami :
O – opěrný bod – vybraná jednotka kategorie JPO I, stálá pohotovost vyčleněné 3-členné osádky
S – střední – jednotka kategorie JPO I dislokovaná zpravidla na stanicích v obcích, kde sídlí ÚO HZS kraje
– základní – jednotka kategorie JPO I nezařazená do typu „O“ nebo „S“